ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ ЙЎНАЛИШЛАРИ


Кафедра илмий йўналиши

Илмий йўналиш раҳбари

1

Ўзбекистон шароитида чорва моллари ва паррандаларнинг юқумсиз , юқумли ва инвазион касалликларини олдини олиш, даволаш ва уларга қарши курашиш тадбирларининг янги такомиллашган усулларини яратиш

Избосаров У.Қ., Салимов Ю., Холиқов А.А.

2

Йирик ва майда шохли хайвонланинг асосий гелмитозларига қарши кураш усулларини такомиллаштириш

Б.С.Салимов

 

3

Йирик шохли хайвонлар орасида бўғим ва туёқ касалликлари, уларни олдини олиш ва даволаш

Дилмуродов Н.Б.

4

Парранда касалликларига қарши кураш усулларини такомиллаштириш

Р.Б.Давлатов

5

Қишлоқ хўжалик ҳайвонларида учрайдиган жарроҳлик патологияларини этиопатогенези, даволаш ва олдини олишни такомиллаштириш

Ниёзов Ҳ.Б

 

6

Турли хил экологик шароитда озуқалардан самарали фойдаланиш технологияси ишлаб чиқиш

Қ.Ҳайдаров

7

Қорабайир от зотининг озиқлантириш технологиясини ишлаб чиқиш

Қ.Ҳайдаров

8

Зарафшон воҳасига мослашган юқори ҳосилли ва сифатли деҳқончлик маҳсулотлари ишлаб чиқаришда илмий жиҳатдан, экологик тоза маҳсулот етиштиришни таъминловчи янги агротехнологияларни ишлаб чиқиш

Мўминов К.М.

9

Ўзбекистон тупроқлари унумдорлиги, хосса-хусусиятлари, режимлари, мелиоратив ва экологик ҳолати ва уларга омилларнинг таъсири

Ҳошимов Ф.Ҳ.

10

Тупроқ унумдорлиги, хосса-хусусиятлари, режимларга ва экинларнинг озиқланиши, ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва маҳсулот сифатига минерал ва органик ўғитларнинг таъсири ҳамла экинларни ўғитлаш тизимини ишлаб чиқиш

Ҳошимов Ф.Ҳ.

11

Қишлоқ хўжалик экинлари касалликлари ва зараркунандаларига турли хил усулларда қарши кураш чораларини ишлаб чиқишни илмий асослаш

Умурзоқов Э.

12

Дон ва дуккакли дон экинларининг янги нав ва дурагайларини яратиш, уруғчилигини ташкил қилиш ва юқори ҳосил олиш технологиясини ишлаб чиқаришга жорий этиш.

Халилов Н.

13

Такрорий экинларни етиштиришнинг сув ва энергия тежамкор технологияси ва техник воситаларини ишлаб чиқиш

Эргашев И.Т.

14

Ғўза қатор орасига ва очиқ майдонларга уруғ экимшга мўлжалланган УЗСД-3,6 ғалла сеялкасининг самарадорлиги ва ишончлилигини унинг асосий ва ёрдамчи механизми консрукцияларини такомиллаштириш орқали ошириш

Жаҳонгиров А.

15

Разработка энерго-ресурсо и влагосберегающей универсальной машины для обрботки почвы в междурядьях и рядах садов

Мусурмонов А.Т.