БИТИРУВЧИ МОНИТОРИНГИ


Самарқанд ветеринария медисинаси институти битирувчиларининг ишга жойлашиши тўғрисида
маълумот (Бакалавриат)

2017-2018- ўқув йили
Институтда таҳсил олган профессор ўқитувчилар ва академиклар

 Академик Абдукаримов Диамат Тухтаевич 

    1934 йилда Самарқанд шахрида зиёли оиласида туғилган, олий  маълумотли, миллати  ўзбек. 
Мукофотланган, 
2002й“Шухрат”медали 
2018й. Эл юрт ҳурмати ордени

Илмий тадқиқот ишлари картошка, бошоқли дон, мойл экинлар селекцияси, уруғчилиги ва ўстириш технологияларига бағишланган  бўлиб 300 дан ортиқ илмий мақолалар, 13 та дарслик, монография ва уқув қулланмалари чоп этилган. “Тамакичилик”, Тошкент “Мехнат”  1985 йил, 176 бет, “Ранний картофель”, Тошкент  “Мехнат” 1987 йил, 92 бет,  “Дехқончилик асослари ва ем хашак етиштириш” Тошкент  “Мехнат”  1987 йил, 388 бет, Селекция ва уруғчилик практикуми, Самарқанд, 1993 йил, 41 бет, “Озиқа етиштириш”, Самарқанд, 1995 йил, 220 бет, “Сабзавот экинлари селекцияси ва уруғчилиги практикуми”, Тошкент, 2001 йил  “Дала экинлари селекцияси, уруғлиги ва генетика асослари”, Тошкент “Мехнат”, 1989 йил, 307 бет, “Қишлоқ хўжалик экинлари селекцияси ва уруғчилиги”, экинлар селекцияси, Тошкент 2007 йил, 484 бет, Селекция ва уруғчилик фанидан практикум Самарқанд 2009 йил, 135 бет, “Практикум по селекции” семеноводству сельскохозяйственных культур. Самарқанд 2009 йил, 122 бет, “Дала экинлари хусусий селекцияси”, “ Дала экинлари селекцияси ва уруғчилиги” Тошкент 2013 йил, “Ғўза селекцияси ва уруғчилиги” Тошкент 2015 йил ва 2019 йилда “Умумий селекция” фанидан дарсликнинг электрон варианти  тайёрланди

Батафсил

Тугизов Шароф Мавлонович

      1959 йил 25 мартда Самарқанд вилоятининг Ургут туманида туғилган.
Таълим:
1981 йилда Самарқанд қишлоқ хўжалик институтини ветеринария факултетини (Самарқанд, Ўзбекистон) битирган.
1985 йилда Алл-Унион Ехпериментал Ветеринарй Медиcине Институте-да вирусология йўналиши бўйича аспирантурани тамомлаган ва биология фанлари доктори (Москва, Россия)
1996 йилда СССР Тиббиёт Академияси Вирусология институтида (Москва, Россия) Вирология ва биотехнология бўйича докторлик диссертациясини ҳимоя қилди ва биология фанлари доктори олди.
Қабул қилинган лавозимлар:
Калифорния штати Сан-Франсиско университети Тиббиёт факултети Юқумли касалликлар кафедраси профессори. Вирусология, молекуляр биология, ген ва ҳужайра техникаси соҳасида илмий ва маърифий ишлар олиб борилмоқда.
Иш тажрибаси:
20 йилдан ортиқ вақт мобайнида у АҚШдаги генетик муҳандислик биологияси ва биологияси бўйича илмий-тадқиқот лабораториялари ва лойиҳалари устида ишламоқда. Қўшма Штатлар, Россия, Ўзбекистон ва Индонезияда вирусли епидемиялар тарқалишининг глобал муаммолари, жумладан, инсон иммунитет танқислиги синдроми (ОИТС) ва вирусли гепатитнинг халқаро лойиҳаларида иштирок етди. У Ўзбекистон биотехнология марказини ташкил етиш бўйича лойиҳани тайёрлади. Шунингдек, Ўзбекистонда фан ва технологияларни ислоҳ қилиш бўйича таҳлилий монография тайёрланди. Батафсил

 

Иргашев Иркин Хамидович

      Истеьдодли ва  сермахсул олим, фан оламида тапикли паразитолог, мохир педагог, тадбиркор рахбар, Узбекистан Республикам Фанлар Академияси академиги, Узбекистан Республикасида хизмат курсатган фан арбоби, ветеринария, фанлари доктори, профессор Иргашев Иркин Хамидович-ветеринария, тиббиёт ва биология фанлари ривожига улкан у,исса кушиб, 230 дан ортиц ихтиро ва ишланмашр яратганлиги учун хизмат курсатгаи ихтирочи, давлат мукофоти совриндори, 20 дан ортщ орден ва медаллар сохиби, 23 ёшида фан номзоди, 31 ёшида ветеринария фанлари доктори, 750 дан ортщ монография, дарслик, укув-услубип ва илмий ишлар муаллифи.
Узбекистон ветеринария илмий-тадцщот институты директора (2 маротаба), паразитология кафедраси мудири (40 пил) лавозимларида ишлаб, Узбекистонда паразитология мактабининг асосчиси (8 нафар фан доктори, 40 нафардан ортиц фан номзодлари), "Биология ва тиббиёт муаммолари " журналининг ташкилотчиси ва бош мухаррири, уз даврида ватаиилшз ветеринария- фанини хорижий давлатлардаги халцаро симпозиум, конгресс ва конференишларда муносиб такдим  этган

 

Рузи Хаитович Хаитов

    Рузи Хаитович Хаитов 1926 йилнинг 18 декабр Навоий вилояти Кармана туманининг Жалоир кишлогида тугилиб, 6 ёшидан болалар уйида тарбияланди. Рузи Хаитович 1943 йили Самарканд шах,ридаги «ЗооЧзетеринария» техникумини аъло бахоларга битириб, хозирги Жиззах вилоятининг Фориш туман и да зоотехник лавозимида ишлади. У 1944-1949 йилларда Узбекистон кишлок хужалик институтининг «Ветеринария» факультетини аъло бах,оларга битириб, ректорат тавсияси билан 1949 йилдан «Нормал ва патологик физиология» кафедрасида ассистент, 1950-1953 йилларда ассистентлик билан бир вактда аспирантурада укиб, 1954 йил «Самарканд вилояти коракул куйларининг анопл оцефал я тоз касаллигини эпизоотологияси» мавзусида номзодлик диссертациясини муваффакиятли химоя килиб, кафедра ассистенти, доценти, 1961-1993 йиллар хайвонлар физиологияси патафизиологияси ва биокимё кафедрасининг мудири, хозирги кунга кадар шу кафедранинг профессори лавозимида ишлаб келмокда. Рузи Хаитович 1954-1958 йиллар институт касаба уюшмаси раиси, 1960-1961 йиллар Зоотехния факультети деканининг муовини, 1964 йилдан 1974 йилгача Самарканд вилояти «Билим» жамияти раиси, 1961-1977 йиллар Узбекистон Республикаси кишлок хужалик вазирининг буйруги билан институт ректори, 1966-1977 йиллар колхозлар, совхозлар тарихини яратиш жамоатчилик институтининг Самарканд вилоят филиалининг раиси, 19831984 йиллар Вереринария факультетининг декани лавозимида фидокорона ишлаб 32000 дан ортик юкори малакали ветеринар, зооинженер, коркулшунос ва агроном мутахассисларини тайёрлашда рахбарлик килиб, халк хужалигини ривожлантиришда муносиб хисса кушди. Ректорлик лавозимида ишлаган даврида маънавий вамоддий мавкеини мустахкамлаш сохасида алохида жонбозлик курсатиб, институтни юкори малакали профессор-укитувчилар ва замонавий укув куроллари билан таъминлашда бош-кош булди Батафсил

Панжи Узоковнинг

    1957 йилда Самарканд кишлок хужалик институтининг агрономия факультетини имтиёзли тугатган. 1958-1991 йилларда тупрокшунослик ва мелиорация кафедрасида ассистент, доцент, кафедра мудири ва 1991 йилдан  агрокимё, тупрокшунослик га усимликларни хиямоя килиш кафедраси профессори, 1978-1986 йилларда факультет декани, 1986-1988 йиллари ректорнинг илмий ишлар буйича муовини, 1988-1995 йилларда укув ишлари буйича муовини лавозимларида фаолият курсатди.
П.Узоков томонидан 100 дан ортик илмий макола, 6 та дарслик, 7 та укув кулланма ва 2 та монография чоп этилди. Жумладан «Тупрокшунослик ва дехдончилик асослари» дарсликлари, «Тупрокнинг таркиби, хоссалари ва анализи», «Тупрок химояга мухтож», «Состав и свойства почв Узбекистана» ва бошка укув кулланмалар нашр этилган. Унинг рах,барлигида 2 та фан номзоди, куплаб магистрлар тайёрланган.
Профессор П.Узоковнинг илмий ишлари Зарафшон водийсида таркалган карбонат-кальций ва магнийли шурланган туггрокнинг х,осил булиши, таркиби ва уларнинг унумдорлигини ошириш йулларини ишлаб чикиш, кишлок хужалигида фойдаланишга багишланган.
Педагогик х,амда кишлок хужалигида салмокли фаолияти х,укуматимиз томонидан тавдирланиб, унга «Узбекистонда хизмат курсатган пахтакор» фахрий унвони, «К^ишлок хужалик аълочиси», «Олий мактаб аълочиси» нишонлари берилган.

     Д.Х.Нарзиев

    Ветеринария фанлари доктори, профессор Д.Х.Нарзиев 1925 йилда таваллуд топган. 1949 йилда Самарканд кишлоқ хужалик институтининг ветеринария факультетини битирган. 1958 йилда ветеринария фанлари номзоди, 1974 йилда ветеринария фанлари доктори илмий даражаси учун диссертация химоя кдлди.
1959-1988   йилларда   хдйвонлар   анатомияси кафедрасига рахбарлик килган. Узбекистонда хизмат курсатган кишлок хужалик ходими, профессор Д.Х. Нарзиев бир неча ёш олимларнинг докторлик ва номзодлик диссертацияларига рах,барлик килиб, узининг морфолог - анатомлар мактабини яратган.  Қоракул кўйлари суякларининг ва мускулларининг постнатал онтогенези, макро-ми кроанатомиясини  урганиш билан фаннинг ривожига катта хисса кушган.   Хозирги   кунгача   фойдаланилиб   келинаётган   «Хайвонлар анатомияси»   дарслиги   ва   250   дан   ортик   илмий   маколаларнинг муаллифидир.